Algemene Voorwaarden


 1. De minimumleeftijd voor deelname aan de CrossFitlessen is 16 jaar. Personen onder de 18 jaar dienen een schriftelijke toestemming van hun ouder/voogd te overleggen.
 2. Het lesgeld wordt maandelijks automatisch geïncasseerd, omstreeks de 1e week van de maand. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is CrossFit0475 gerechtigd je de toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen. Je abonnement is altijd te wijzigen naar een andere vorm.
 3. Uitschrijven kan slechts met het beoogde gevolg plaatsvinden via het in de sportschool verkrijgbare uitschrijfformulier dat volledig ingevuld dient te worden geretourneerd aan één van de medewerkers van CrossFit0475. De opzegtermijn van je lidmaatschap bedraagt één kalendermaand. Uitschrijven is mogelijk na verloop van minstens 6 maanden vanaf de eerste inschrijfdatum.
 4. CrossFit0475 kan de sportzaal sluiten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en nieuwjaar. Ook tijdens de schoolvakantie kunnen reguliere lessen komen te vervallen. Dit geeft geen recht op vermindering van les en abonnementsgelden. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in de lesuren en openingstijden.
 5. Deelname aan de lessen en het gebruik van de open box in de sportschool geschiedt geheel op eigen risico. Problemen met of veranderingen in je gezondheid, dien je voorafgaand aan de inschrijving en tijdens de lessen kenbaar te maken aan de trainer. Luister daarbij altijd naar wat je eigen lichaam aangeeft. Bij twijfel raadpleeg een arts.
 6. CrossFit 0475 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CrossFit 0475 geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor CrossFit 0475 niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekten van niet-tijdig te vervangen trainers en personeel, epidemieën, natuurrampen, werkstakingen van CrossFit 0475 of elders en overmacht bij derden van wie CrossFit 0475 op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen. In geval van sluiting, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van faciliteiten als gevolg van overmacht is CrossFit 0475 is niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
 7. Je bent verplicht te zorgen voor een persoonlijke goede hygiëne en geschikte en schone sportkleding te dragen, ook op instructie van de trainer. Tijdens de lessen is het dragen van horloges, oorbellen, piercings, ringen etc. en of het eten van kauwgom niet toegestaan.
 8. Instructie van de trainers dienen in verband met je eigen veiligheid en de veiligheid van andere te alle tijde te worden opgevolgd.
 9. CrossFit0475 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de deelname aan de lessen of het gebruik van de sportschool faciliteiten. CrossFit0475 is niet aansprakelijk voor (letsel-)schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit0475.
 10. CrossFit0475 is niet aansprakelijk voor aanvullende schade en/of gevolgschade.
 11. De aansprakelijkheid van CrossFit0475 is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van CrossFit0475 bereid is uit te keren te vermeerderen met het eigen risico.
 12. Indien je je niet houdt aan een van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dan zijn de trainers van CrossFit0475 bevoegd je te toegang tot de sportschool en de lessen te ontzeggen, zulks naar het eigen te vormen oordeel van de trainers en onder gehoudenheid van tot betaling van de les- en abonnementsgelden tot aan de opzegdatum.
 13. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden verklaard (dan wel rechtsgeldig worden vernietigd) dan blijven de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort tot stand.
 14. Crossfit0475 heeft het recht de algemene voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan word je persoonlijk en/of middels e-mail van op de hoogte gebracht. Vanaf het moment van mededelingen gelden de nieuwe tarieven c.q. de nieuwe algemene voorwaarden.


Onze Huisregels


 1. Laat je ego buiten de deur!
 2. Kan niet, bestaat niet! (Voor alles is een oplossing)
 3. Laat je coachen. (Je gelooft het niet, maar je coach heeft het beste met je voor!)
 4. Heb respect voor jezelf en anderen.
 5. Als je klaar bent,  motiveer je anderen.  (Ook jij maakt deel uit van team CrossFit 0475)
 6. Zorg dat elke rep telt. (Tel elke herhaling eerlijk en voer alle oefeningen  goed uit. Je bent ten slotte hier voor je eigen resultaat)
 7. Zorg goed voor je lijf. (Je hebt geen  reserve, dus neem voldoende rust, let op je voeding en geef blessures de aandacht die het nodig heeft)
 8. Techniek voor snelheid en kracht.
 9. Ben op tijd, ruim je eigen spullen op en laat geen zweet bloed of dna achter op de stangen/materialen/vloer.
 10. Have fun!